กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 33 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 33 อัตรา รับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) 7 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

9.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ปวส.)

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

12.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

13.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"