กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 22 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

2.นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,สาขาวิชารัฐศาสตร์,สาขาวิชานิติศาสตร์,สาขาการเศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาการจัดการ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 7 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการเงินการธนาคาร,สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

5.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม,สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

6.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาเครื่องกล,สาขาวิชาเทคนิคการผลิต,สาขาวิชาเทคนิคโลหะ,สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล,สาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

7.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม,สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"