องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกพนักงาน 33 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 33 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 1 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เภสัชกร 5 (0320) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

2.เภสัชกร 5 (0954) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

3.เภสัชกร 5 (1964) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสารกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

4.เภสัชกร 5 (0655) 1 อัตรา
-สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

5.เภสัชกร 5 (1624) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

6.เภสัชกร 5 (1450) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

7.เภสัชกร 5 (0897) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกมาตรฐาน GMP กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

8.เภสัชกร 5 (0917) (1096) 2 อัตรา
-สังกัด แผนกพัฒนาระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

9.เภสัชกร 5 (0701) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

10.เภสัชกร 5 (1380) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

11.เภสัชกร 5 (0357) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

12.เภสัชกร 5 (1916) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

13.เภสัชกร 5 (0038) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

14.เภสัชกร 5 (0814) (0827) 2 อัตรา
-สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

15.นักการตลาด 5 (1771) 1 อัตรา
-สังกัด กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย

16.นักการตลาด 5 (0089) (0559) (2101) 3 อัตรา
-สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

17.นักการตลาด 5 (1583) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย

18.เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกส ารองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

19.เภสัชกร 5 (1507) 1 อัตรา
-สังกัด กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองงานประกันคุณภาพ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ

20.เภสัชกร 5 (1950) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

21.เภสัชกร 5 (1958) (2462) 2 อัตรา
-สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

22.เภสัชกร 5 (2443) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

23.เภสัชกร 5 (2441) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

24.เภสัชกร 5 (1363) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกประกันคุณภาพชีววัตถุ กองประกันคุณภาพชีววัตถุ การประกันคุณภาพชีววัตถ

25.เภสัชกร 5 (2490)(2502) 2 อัตรา
-สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ

26.เภสัชกร 5 (2486) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ

27.เภสัชกร 5 (1011) 1 อัตรา
-สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์ยา กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-อายุ ไม่เกิน 35 ปี
-เพศ ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครงาน
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : [email protected] รับสมัครบัดนี้ถึง 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"