องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมาบนุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้
-ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษาสถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในหน้าที
-มีทักษะในการขับรถกระบะเท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม (การรับรองการทํางานจะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถตามประเภท และชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลดังกล่าวจริง) และ
-ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกลที่กําหนดไว้ในลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี) ประเภทชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในหน้าที
-มีทักษะในการขับรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ เป็นเวลาไม่ตํากว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม (การรับรองการทํางาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานทีถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถตามประเภท และชนิดทกฎหมายกําหนดให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลดังกลาวจริง) และ
-ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถทีกรมการขนส่งทางบกกําหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกลทีกําหนดไว้ในลักษณะงานทีปฏิบัติ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี) ซึงยังไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"