โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยจ่าหน้าซองมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงานตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด) 152 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500 รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร