โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 22-30 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-มีอายุ 22-35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
-ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาท และของมึนเมาอย่างอื่น หรือดื่มสุราเป็นประจํา
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ การกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 22-30 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร