โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เลขานุการ เท่านั้น

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เลขานุการ เท่านั้น

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น

4.นักโภชนาการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เท่านั้น
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เท่านั้น

5.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใด สาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร

7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-อายุไม่เกิน 35 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการ เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครบัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"