สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตแรงงาน (ประจําตําบลกรงปีนัง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา) 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลกรงปินัง อําเภอกรงปินัง และตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน/ตําบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

2.บัณฑิตแรงงาน (ประจําตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา) 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลกรงปินัง อําเภอกรงปินัง และตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน/ตําบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 1 เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร