สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-14 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในกลุ่ม/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-การจัดการสารสนเทศ
-สารสนเทศศาสตร์
-การประชาสัมพันธ์
-การจัดการทั่วไป
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในกลุ่ม/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
-การบัญชี
-บริหารธุรกิจ
-เศรษฐศาสตร์
-พาณิชยศาสตร์
-การเงินและการธนาคาร
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

3.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในกลุ่ม/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
-ศึกษาศาสตร์
-ครุศาสตร์
-ศิลปศาสตร์
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

ADVERTISEMENT

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในกลุ่ม/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
-รัฐศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-นิติศาสตร์
-สังคมศึกษา
-พัฒนาสังคม
-การบริหารทรัพยากรบุคคล
-การบริหารรัฐกิจ
-ทางการปกครอง
-การบริหาร
-ศึกษาศาสตร์
-ศิลปศาสตร์
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

5.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในกลุ่ม/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
-วิจัยทางสังคมศาสตร์
-รัฐศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-สังคมวิทยา
-สถิติ
-การวางแผน
-การจัดการทั่วไป
-คณิตศาสตร์และสถิติ
-สังคมพฤติกรรมศาสตร์
-ประชากรศาสตร์
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครวันที่ 7-14 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร