สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้าง 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้าง 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒีไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
-มีความรู้ ความสามารถไนการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และทักษะด้านดิจิหัลได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้เป็นอย่างดี
-มีความชื่อสัตย์ เสืยสละ อุตสาทะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-มีอายุระหว่าง 25-50 ปี
-มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมบนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความอื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทํางาน ตรงเวลา สุขภาพร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่วับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความต้นโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจมีใบรับรองแพทย์)
-เป็นเพคชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือใต้รับภารยกเว้น
-มีไบอนุญาตซับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันและมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วใม่น้อยกว่า 2 ปี
-ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจําคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลั้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดี
กระทําโดยประมาหหรือในความผิดสหุโทษและไม่เป็นบุคคลลั้มละลาย
-ไมเป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพคิดใด ๆรู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดขอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยยมศึกษายะถาเป็นอย่างดี
-มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรหางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนล่งเป็นอย่างดี
-มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร