สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมารายบุคคล

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมารายบุคคล

ADVERTISEMENT

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมารายบุคคล รับสมัครบัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถ 1 อัตรา
-เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 45 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-มีประสบการ์ณ์ในการขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก)
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
-สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับบอบหมาย
-หากมีความสามารถด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร