โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาซ่างสํารวจสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สวขาวิชาช่างยนต์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
าวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยจ่าหน้าซองมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงาน) 152 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500 รับสมัครบัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร