โรงพยาบาลเบตง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 14-21 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานประจําห้องยา 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย – หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-มีอายุ 20-35 ปี (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
-หากมีความรู้พื่นฐานด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาท และของมีนเมาอย่างอื่นหรือดิมสุราเป็นประจํา
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
-เป็นผู้เลือมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 14-21 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"