โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-เพศชาย
-อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับใบอนุญวตขับรถยนต์กรมการขนส่งทางบกประเภท 2 (บ.2, ท.2) และได้รับใบอนุญาตไม่ตํากว่า 2 ปี
-มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี
-ถ้ามีประสบการณ์ชับรถ 6 ล้อ จะพิจารณาเป็นทิเศษ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารกองเกินหรือไม่มีภาระผูกพันด้านการเกณฑ์ทหาร

การรับสมัครงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยจ่าหน้าซองมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงาน) 152 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500 รับสมัครวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"