โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-28 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานซักฟอก 2 อัตรา (รับสมัครบัดนี้ถึง 24 กันยายน 2564)
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ถึงวันปิดรับสมัคร
-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ประกาศรับสมัคร

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา (รับสมัครบัดนี้ถึง 28 กันยายน 2564)
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ประกาศรับสมัคร

3.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา (รับสมัครบัดนี้ถึง 28 กันยายน 2564)
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยจ่าหน้าซองมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงาน) 152 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"