โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-17 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฎิบัติงานกลุ่มวานทันตกรรม) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมแนบหนังสือรับรองการทํางาน)
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบียงต้น และสามารถใช้คอมหิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความรักในงานบริการ และมีความขยัน อดทน และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศรับสมัคร

2.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาหรือสภา มหาวิทยาลัยรับรอง
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความรักในงานบริการ และมีความขยัน อดทน และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยจ่าหน้าซองมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงาน) 152 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500 รับสมัครวันที่ 13-17 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"