เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รับสมัครสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 9 อัตรา

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 2 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ายาเคมีต่าง ๆ

2.คนงาน (งานทะเบียนราษฎร) 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.คนงาน (งานบริการข้อมูล) 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.คนงาน (งานสาธารณูปโภค) 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5.ผู้ดูแลเด็ก (งานโรงเรียน) 3 อัตรา
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
-สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปสําหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ กําหนด (ตามเอกสารกําหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรๆฯ)
-ไม่เป็นผู้ประพฤติเสือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
-มีสุขภาพแข็งแรง
-มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
-มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ
-มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
-เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รับสมัครบัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"