โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

2.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างยิ่งที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"