สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัยยมศึกษาตอนต้น (ภาคบังคับ) หรือเทียบเท่า
-มีใบอนุญาตชับรถยนต์
-เพศขาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์
-พันพันธะทางทหาร
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความต้นโลหิต ตาบอดสี โรคสมชัก หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
-ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใด ๆ
-ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ทุกจังหวัด ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
-มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการซนส่งเป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"