โรงพยาบาลเบตง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุระหว่าง 20-40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
-ไม่สมประกอบุหรือเปืนโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ รับสมัครวันที่ 2-16 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"