โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"