โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้าง

ADVERTISEMENT

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีตามสาขาวิชาเอกทีระบุ
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู
-มีความชํานาญไนสาขาวิชาที่ตนสมัคร ทั้งทักษะการ พูด อ่าน เขียน และการฝึกปฏิบัติ
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา
-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"