วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการ 5 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา 106 ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

2.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที ก.พ.รับรองแล้ว ในรหัสวิชา 215 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย/วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสมองกลฝังตัว/ซอฟแวร์และเทคโนโลยี
-เป็นผู้มีโบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ADVERTISEMENT

3.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา 207 ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์กําลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

4.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา 203 ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรม-อุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชือม
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร