โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-16 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

1.พนักงานบริการ (โรงครัว) 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
-สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่ก าหนดได้
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20 – 40 ปี
-หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่ายหรือมีภูมิลำเนาใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทางการบริหารธุรกิจ/การจัดการ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/ การบัญชี /หรือสาขาอื่นที่หน่วยงานเจ้าสังกัดเห็นควร
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20 – 35 ป

ADVERTISEMENT

3.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20 – 35 ปี

4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ตอนปลาย (ม.6)
-เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-เพศชายต้องตรวจสารเสพติด (ในกรณีวันรายงานตัว)
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
-อายุ 20 – 35 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครวันที่ 7-16 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"