สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ADVERTISEMENT

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 8-14 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหาร ธุรกิจทางวิชาการบัญชี สาขาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เลขที่ 36 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 8-14 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"