โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศโรงพยาบาลเบตง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
– มีสัญขาติไทย
– เพศชาย – หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
– มีอายุ 25 – 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติตให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาท และของมีนเมาอย่างอื่นหรือตื่มสุราเป็นประจํา
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
– เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
– มีสัญขาติไทย
– เพศชาย – หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
– มีอายุ 18 – 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
– หากมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติตให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาท และของมีนเมาอย่างอื่นหรือตื่มสุราเป็นประจํา
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
– เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร 1ประกาศรับสมัคร 2

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"