โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงาน (รปภ.)

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงาน (รปภ.)

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) รับสมัครวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-มีอายุ ๒๓ – ๓๕ ปี (บับถึงวันทีปิดรับสมัคร)
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
-ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาท และของมึนเมาอย่างอื่นหรือดื่มสุราเป็นประจํา
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั้นเพือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุณพราะการกระทําผิดทางฮาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"