โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ รปภ. 5 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ รปภ. 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 5 อัตรา
-เพศขาย อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใบสาขาวิชาพณิขยการ บริการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางข่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"