จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 44 อัตรา

จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 44 อัตรา

ADVERTISEMENT

จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ 44 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-19 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ลักษณะงานทีปฏิบัติ

-ช่วยงานพนักงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ประสานงานกับผู้นําชุมชนผู้รับประโยชน์
-สรุปรายงานประจําวัน มีเนือหาประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินงาบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข จํานวนแรงงาน และแผนการดําเนินงานในวันต่อไป
-ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นําชุมชนผู้รับประโยชน์ (การสละแรงงานในแต่ละวัน/การแก้ปัญหาหน้างาน)
-ร่วมซ่อมแซมแหล่งน่าและพัฒนา
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

ADVERTISEMENT

ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) ขึ้นไป (โดยพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้จัดการพื้นที่) และเป็นบุคคลว่างงานจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID-19
-มีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ทํางานหนักได้
-มีภูมิลําเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงการรายละเอียดตามบัญชีโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดําริตามแนบท้ายประกาศนี้
-ขยัน ชื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
-มีความสนใจนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
-สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอด ๕ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๔)
-สามารถขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) (อ่านแนบท้ายประกาศ) รับสมัครวันที่ 18-19 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"