โรงพยาบาลกาบัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา

โรงพยาบาลกาบัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลกาบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-22 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ เทียบเท่า
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
-เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด. ๕๓) หรือได้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป (แบบ สด.๘)
-อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
-ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖) หรือเทียบเท่า
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
-ไม่เป็นผู้ต้องโทษหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเลพติดทุกประเภท
-มีความรู้ความสามารถและชํานาญงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกาบัง รับสมัครวันที่ 13-22 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"