โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบาโงยบาแด) รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูวิชาภาษาไทย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบาโงยบาแด) รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูวิชาภาษาไทย

ADVERTISEMENT

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบาโงยบาแด) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตำแหน่งครูวิชาภาษาไทย รับสมัครวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งครูวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
-เป็นข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมกำรกำรศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภารับรอง ที่ยังไม่หมดอายุ
-มีความรู้ความสามารถและประสบกำรณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
-มีสุขภาพร่งกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้าที่การสอน
-ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบาโงยบาแด) รับสมัครวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"