สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 22 อัตรา

สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 22 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-28 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
-โรงเรียนบ้ำนรั้วตะวัน จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านสะเอะใน จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สำครินทร์) จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านป่าพ้อ จำนวน 1 อัตรา

2.กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
-โรงเรียนวัดรังสิตาวาส จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ จำนวน 1 อัตรา

3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านแหลมทราย จำนวน 1 อัตรา

4.กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา
-โรงเรียนบ้านบันนังลูวา จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านพงยือไร จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านจือนือแร จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านกะตูปะ จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านบาตันฯ จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านบือเล็ง จำนวน 1 อัตรา

5.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
-โรงเรียนบ้านปอเยาะ จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านบุรินทร์ฯ จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านพร่อน จำนวน 1 อัตรา

6.กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
-โรงเรียนบ้านตะโละ จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านวังพญา จำนวน 1 อัตรา

7.กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนอนุบาลยะลา จำนวน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

8.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน2 อัตรา
-โรงเรียนบ้านพงยือไร จำนวน 1 อัตรา
-โรงเรียนบ้านจือนือแร จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตำแหน่งครูผู้สอน
-เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตำแหน่งข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายซึ่งยังไม่หมดอาย
-) ปัจจุบันมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา,อำเภอรามัน,อำเภอกรงปินัง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย หรือ ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยจ้างจากงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาโดยตรวจสอบจากสัญญาจ้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รับสมัครวันที่ 22-28 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"