โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-17 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายทีศึกษาวิชาสามัญ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบืองต้น และสามารถใช้คอมหิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความรักในงานบริการ และมีความขยัน อดทน และมีทักษะการสื่อสารทีดี
-มีความรับผิดขอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
-เงินเดือน 6,560 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-17 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"