มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน รับสมัครวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
-มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
-มีทักษะและความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Official, Canva และระบบอินเตอร์เน็ต
-มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานในลักษณะประสานงาน และทํางานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ
-สามารถทํางานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เลขที่ 129 ถนนเทศบาล 3 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"