สํานักงานประมงจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ

สํานักงานประมงจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รับสมัครวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2567

ประกาศสํานักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประมงจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"