มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริะกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
-มีทักษะและความขำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆเช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบอยินเตอร์เน็ต
-มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานในลักษณะประสานงาน และทำงานี้เป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ
-สามารถทํางานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"