มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-29 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกปฐมวัย) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
-มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี

2.ครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกประถมศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ คุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกดังนี้ สาขาวิชาการประถมศึกษา ,สาขาวิชาประถมศึกษา
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

3.ครูผู้ช่วย (สาขาวิชานาฏศิลป์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกดังนี้ สาขานาฏศิลป์ หรือสาขานาฏศิลป์ไทย หรือสาขานาฏศิลป์สากล หรือสาขานาฏศิลป์และการละคร หรือสาขานาฏศิลป์ศาสตร์ หรือสาขานาฏศิลป์สากลศึกษา หรือสาขานาฏยศิลป์ หรือสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา หรือสาขานาฏศิลปะไทย หรือสาขานาฏดุริยางค์ดีตศิลป์ศึกษา หรือสาขาดนตรี และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

4.ครูผู้ช่วย 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หรือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือสาขาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ หรือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษปัจจุบัน ต่างประเทศ (อังกฤษ) หรือสาขาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษขั้นสูง หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาภาษาอังกฤษศึกษา หรือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล หรือสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

5.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6.ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

7.พนักงานธุรการ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://job.yru.ac.th รับสมัครวันที่ 25-29 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"