สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครบัดนี้ถึง 11 กันยายน 2566

ประกาศสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางการเกษตรกรรมหรือ
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
-สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความรู้และความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 11 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"