มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) รับสมัครบัดนี้ถึง 10 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
-อายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะทางด้านกิจกรรมนันทนาการ
-มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม
-มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่
-มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มใหม่ ( Creative Thinking )

ขอบเขตรายละเอียดของงาน
-ดูแลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนในแต่ละคาบเรียน ก่อนและหลังจัดการเรียนการสอน
-ตรวจสอบการส่งชิ้นงานของนักศึกษาที่จัดส่งในคาบ
-ดำเนินการกรอกคะแนนของนักศึกษาลงระบบการบันทึกคะแนนใน Google Sheet
-รายงานการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำวิชาท้ายคาบเรียนของทุกกลุ่มเรียนในแต่ละสัปดาห์
-รายงานการส่งชิ้นงานของนักศึกษา นักศึกษาขาดส่งชิ้นงานและติดตามการส่งชิ้นงานย้อนหลังของนักศึกษา
-กำกับดูแลการสอบร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชาในการสอบระหว่างเรียน
-ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://eduservice.yru.ac.th/job รับสมัครบัดนี้ถึง 10 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"