วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพรามัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน ที่ตั้งเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชาการ
บัญชี รหัสวิชา 301 คุณวุฒิที่สอดคล้อง การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชี
การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

2.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอรือเสาะ สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

3.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรีสาคร สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน ที่ตั้งเลขที่ ๘๓/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 311 คุณวุฒิที่สอดคล้อง คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยี
และสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ/ระบบและการจัดการสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศ
สำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน ที่ตั้งเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้วในกลุ่มสาขาพลศึกษา/ วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอำนวยการ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการ อาชีพรามัน รับสมัครวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"