โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการต่างๆ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอตามมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนด
2.ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในการทํางานหัตถการต่าง ๆ โดยอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ให้บริการกับผู้ป่วยที่มารักษาโรคทางช่องปากต่างๆ เช่น การอุตฟัน ถอนฟัน รักษารากฟันครอบฟัน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนด
3.ร่วมทีมทันตแพทย์ หรือเจ้าพนักงานงานทันตสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามการรักษาโรคทางข่างปากในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
4.ดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรมหลังเสร็จลิ้นการใช้งาน เพื่อให้มีสภาพคงทนตามมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนด
5.สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการประจําวัน เตือน ปี เพื่อนําข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านบริการ
6.ติดต่อประสานงานอํานวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ เช่น ติดตามผลการถ่ายภาพรังสีทางข่องปาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน
7.ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านทันตกรรมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"