โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 2 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา
-อายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ หรือวุฒิใดวุฒิหนึ่งไม่ตํากว่านี้ทางแพทย์แผนไทย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและอุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"