ศอ.บต. รับสมัครคัดเลือกพนักงานเหมาบริการ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 7-12 เมษายน 2566

ประกาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์และสิทธิ ที่พึงใต้รับอย่างครบถ้วน การบันทึกข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล การเยี่ยมเยียน ติดตาม จัดระบบการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู สนับสนุนข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานสารบรรณ งานธุรการ การเงิน บัญขชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล ของผู้ได้รับผลกระทบ การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการของผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ตามกําหนด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-รับคําร้องการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้เป็นไปตามระเบียบ กพต. ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 ก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อพิจารณา และจัดส่ง ศอ.บต. เพื่อพิจารณาจ่ายเงินข่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ รวมทั้งช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

  1. กลุ่มถูกควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  2. กลุ่มผู้มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  3. กลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกําลังถูกพิจารณาคดี
  4. กลุ่มครอบครัวของบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม
  5. กลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา
  6. กลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ได้รับผลกระทบฯ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 3 กลุ่มงานเยียวยา เลขที่ 318 ถนนสิโรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 7-12 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"