มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครจ้างเหมา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อาจารย์ สาขาภาาษอังกฤษ 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะและความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โบรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบออินเตอร์เน็ต
-มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานในลักษณะประสานงาน และทํางานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติทีดีต่อระบบราชการ
-สามารถทํางานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครวันที่ 16-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"