ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-12 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (คนสวน) 1 อัตรา
-เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดูแลสวนและงานเกษตร
-เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
-ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่ รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคสังคมรังเกียจ
-ต้องพ้นพันธะทางทหาร
-ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2
-ต้องไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุกเว้นแต่คดีกระทำผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
-ต้องไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเสพยาเสพติดใดๆ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครวันที่ 9-12 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"