โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-19 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารทั่วไป และสาขาสถิติ
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และโปรแกรมการนําเสนอ PowerPoint)
-มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติเบื้องต้น
-สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
-สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลทางสถิติ

2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 13-19 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"