สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา (สําหรับตําแหน่ง 1.1) และมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา (สําหรับตําแหน่ง 1.2) ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิล้าเนาที่สมัครสอบ
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของตําบล/หมู่บ้าน
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

2.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาลอ อำเภอรามัน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา (สําหรับตําแหน่ง 1.1) และมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา (สําหรับตําแหน่ง 1.2) ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิล้าเนาที่สมัครสอบ
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของตําบล/หมู่บ้าน
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 1-8 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"