มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครจ้างเหมา 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่งานวิจัยและนวัตกรรม 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
-มีทักษะ และความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบอินเตอร์เน็ต
-มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในลักษณะประสานงาน และทำงานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ
-สามารถทำงานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการวิจัย และนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
-มีทักษะ และความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบอินเตอร์เน็ต
-มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในลักษณะประสานงาน และทำงานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ
-สามารถทำงานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน =ทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
-มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
-มีทักษะ และความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบอินเตอร์เน็ต
-มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในลักษณะประสานงาน และทำงานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ
-สามารถทำงานนอกเวลาได้
-มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เลขที่ 129 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"