จังหวัดยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิก อส.จังหวัดยะลา 14 อัตรา

จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.กองร้อย อส.อ.รามัน 6 อัตรา
2.กองร้อย อส.อ.บันนังสตา 6 อัตรา
3.กองร้อย อส.อ.ธารโต 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
-ผู้สมัครเป็นเพศชายสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 21-35 ปี นับถึงวันสมัคร
-มีพื้นความรู้หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้ (ควรจบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป)
-มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
-ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
-ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
-ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย สําหรับผู้ที่มีคดีอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่คดียาเสพติด) หากไม่แจ้งในใบสมัครหากพบเจอในภายหลังถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ เป็นต้น
-เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมบูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-มีความประพฤติเรียบร้อย มีอาชีพเป็นหลักฐาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์จะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ รับสมัครวันที่ 12-16 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"