หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและสันทนาการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-13 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการและสันทนาการ 2 อัตรา
-สถานภาพโสด
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-มีความรู้และทักษะในการใช่งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม
-สามารถให้คําปรึกษา คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหอพัก
-สามารถให้ความรู้แก่นักศึกษา และร่วมกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูและคณะและหอพักนักศึกษา
-สามารถอยู่ประจําหอพักศึกษาได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-13 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"